У попередніх статтях ми продемонстрували, як створити нові таблиці у базі даних Magento 2. З цієї статті ви дізнаєтеся про моделі для роботи з даними бази даних, які дозволять читати, редагувати та видаляти дані.

Magento 2 і Magento 1 для цих цілей використовує Model/ResourceModel/Collection ORM (Object-relational mapping). Для реалізації  такої концепції необхідно створити 3 файли (модель, ресурс модель, колекцію).

 

1. Створіть файл моделі (Model):

app/code/VendorName/ModuleName/Model/Somemodel.php

помістіть у нього код:

<?php
namespace VendorName\ModuleName\Model;
class Somemodel extends \Magento\Framework\Model\AbstractModel
{
    protected function _construct()
    {
        $this->_init('VendorName\ModuleName\Model\ResourceModel\Somemodel');
    }
}

У _construct ініціалізується ресурс модель. Передаєте назву класу ресурс моделі (її створите у наступному кроці)  у метод _init.

Модель (Model) - те, з чим ви найчастіше працюватимете. Цей клас необхідно унаслідувати від \Magento\Framework\Model\AbstractModel або його нащадків.  Він відповідає за роботу над одним записом у таблиці. Найбільш вживаними методами цього класу є:

Методи завантаження:

load($id) - завантажить запис, первинний ключ якого рівний $id;
load($value, $columnName) - завантажить запис, значення колонки $columnName якого рівне $value;

Методи отримання і задання значень ("Ґетери і сетери"):

getSomeKey() - отримає значення для властивості (колонки) some_key;
getData('some_key') - аналог getSomeKey;
setSomeKey($value) - задасть значення для властивості (колонки) some_key;
setData('some_key', $value) - аналог setSomeKey;
getId() - отримає значення первинного ключа;
setId($id) - задасть значення первинного ключа;

Метод збереження та видалення:

save() - збереже дані у базі даних. Якщо первинний ключ не заданий, створить новий запис;
delete() - видалить запис, ключ якого збігається із ключем об'єкту моделі;

Інші методи:

getCollection() - повертає об'єкт колекції;
getResource() - повертає об'єкту ресурс моделі;

З додатковими методами ви можете ознайомитися самостійно, дослідивши класи:
\Magento\Framework\Model\AbstractModel
\Magento\Framework\DataObject

 

2. Створіть файл ресурс моделі (Resource Model):

app/code/VendorName/ModuleName/Model/ResourceModel/Somemodel.php

помістіть у нього код:

<?php
namespace VendorName\ModuleName\Model\ResourceModel;
class Somemodel extends \Magento\Framework\Model\ResourceModel\Db\AbstractDb
{
    protected function _construct()
    {         $this->_init('table_name_without_prefix', 'primary_column_name');     }
}

table_name_without_prefix - назва таблиці у базі даних Magento 2, без префіксу;
primary_column_name - назва поля у цій таблиці з primary ключем та автоінкрементом.

Методи завантаження і збереження у моделі працюють з базою даних через ресурс модель.

  

3. Створіть файл колекції (Collection):

app/code/VendorName/ModuleName/Model/ResourceModel/Somemodel/Collection.php

помістіть у нього код:

<?php
namespace VendorName\ModuleName\Model\ResourceModel\Somemodel;
class Collection
    extends \Magento\Framework\Model\ResourceModel\Db\Collection\AbstractCollection
{
    protected function _construct()
    {         parent::_construct();
        $this->_init(
            'VendorName\ModuleName\Model\Somemodel',
            'VendorName\ModuleName\Model\ResourceModel\Somemodel'
        );     }
}

У метод _init потрібно передавати назви класів моделі та ресурс моделі.

Колекція відповідає за завантаження декількох записів із таблиці. Найбільш вживаними методами цього класу є:

addFieldToFilter($field, $condition) - додає обмеження "WHERE $field = $condition";
addFieldToSelect($field) - вказує, які колонки включати у запит. По замовчуванні усі колонки включені у запит;
setOrder($field, $direction) - вказує сортування "ORDER BY $field $direction";
setPageSize($size) - вказує на обмеження "LIMIT $size";
setCurPage($page) - задає номер сторінки;

 

Ознайомтеся з іншими методами самостійно, дослідивши класи:
\Magento\Framework\Model\ResourceModel\Db\Collection\AbstractCollection
\Magento\Framework\Data\Collection\AbstractDb
\Magento\Framework\Data\Collection

 

Приклад роботи із колекцією:

$collection = $this->collectionFactory->create();
$collection->addFieldToFilter('status', 1)
    ->addFieldToFilter('publish_date', ['lteq' => '2017-11-01'])
    ->setPageSize(10);
foreach ($collection as $item) {
    echo $item->getName();
}

Цей код виконує запит до бази даних і отримує перших 10 записів, у яких колонка status рівна 1 і publish_date менша або рівна 2017-11-01, після чого циклом виводить значення колонки 'name' для кожного отриманого запису.

 

У прикладах ми розробляємо модуль для поширених запитань FAQ. Змінений код модуля можна переглянути на GitHub.